Pal Village. Jodhpur. Rajasthan

CONTACT
Address Pal Garh, Pal village, Jodhpur, Rajasthan 342001
Phone No. 0291-2766570
Reservation 0291-6533328
+91-09602103847
E-mail : info@palhaveli.com
palhaveli09@gmail.com
palhaveli@yahoo.co.in
Postal Address Pal Haveli, Near clock tower, Gulab Sagar, Jodhpur Rajasthan 342001.
Ph. +91-291-3293328 / 2638344